Sport & Tourisme
Ball Skateboard
Fit Kanner Miersch 2023_2

Fit Kanner Miersch

Les activités

Fit Kanner Miersch

Eis Aktivitéiten

D'Aktivitéite bei Fit Kanner Miersch variéiere reegelméisseg a sinn dem Alter ugepasst, sou dass d'Kanner vill verschidde Sportaarte kenneléieren, déi an hire Méiglechkeete leien. Matt deene Klengen (3-6 Joer) maache mir vill Koordinatiounsparcours'en, kleng Spiller mat an ouni Ball um Airtramp, Turnen oder kleng Choréographien am Danzen. Fir déi Grouss (ab 7 Joer) bidde mir Mannschaftsportaarten, Eenzelsportaarten, Schwammen an Turnen un. Awer och néi Sportaarten wéi z.b. „Le Parkour“, kennen d’Kanner bei eis entdecken. An de Vakanze proposéiere mir extra Ausflich, wei z.b. Schlittschong, Ski fueren, kloteren oder Schnupperstage mat de Mierscher Sportveräiner.

Eis Partner

An Zesummenaarbecht mat de Mierscher Sportsveräiner bidde mir de Kanner reegelméisseg Schnupperstagen un. Esou kennen d‘Kanner déi verschidde Sportaarte kenne léieren a kréien een Abléck an den Trainingsoflaf. Wann si Spaß un der Sportaart hunn, hunn d'Elteren Méiglechkeet direkt sur Place Kontakt mat den Trainere vum Veräin opzehuelen.

Fit Kanner Miersch ënnerstëtzt och Inter-Actions mat sportlechen Atelieren, déi all Freides an der Maison Relais Krounebierg an all Donneschdes an der Maison Relais Nic Welter an der Mëttesstonn stattfannen.

Kontakt

BP 93 – L-7501 Mersch
Tél: 32 50 23 255
GSM: 691 854 372
E-mail: fitkanner@mersch.lu

De ganze Programm vu Fit Kanner Miersch fannt dir ob der Homepage:

www.fitkannermiersch.lu


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR