Commune de Mersch
Administration
flower Service Régie

Service de régie

Eau potable & Bâtiments

Numéros d'urgence en dehors des heures de service

DEPANNAGE (bâtiments commuaux)

Tél. : 621540500

 

DEPANNAGE (eau potable)

Tél. : 621354621

Chef de service

Godart 004726
Luc GODART

Atelier communal

T. 325023 – 320

 

Service “Maintenance réseaux / infrastructures”

Dengler AAA
Félix DENGLER

Contremaître

Atelier communal

T. : 325023 – 310

 

E.

Wengler AAA
Steve WENGLER

Fernandes AAA
Joao FERNANDES

Wohl Guy AAA
Guy WOHL

Hannegraaf-Eric AAA
Eric HANEGRAAF

Thierry Dersin 003118
Thierry DERSIN

Romain Lanners 003109
Romain LANNERS

Service “Entretien places publiques / verdure / transports”

Lamberta AAA
Yves LAMBERTA

Contremaître

Atelier communal

T. 325023 – 311

 

E.

Reisch AAA
Luc REISCH

Bingen AAA
Frank BINGEN

Graf AAA
Patrick GRAF

Pries AAA
Pitt PRIES

Hoffmann AAA
Jean-Claude HOFFMANN

Kraus AAA
Tom KRAUS

Wirtz AAA
Johny WIRTZ

Schommer J AAA
Jos SCHOMMER

Nani C AAA
Christian NANI

Teixeira-R AAA
Ruben TEIXEIRA

Mike Rollinger 003090
Mike ROLLINGER

no Portrait
Thierry PINTO

Service “bâtiments communaux”

Kranz N AAA
Norbert KRANZ

Contremaître

Atelier communal

T. : 325023 – 312

F : 326387

 

E  

Oliveira AAA
Pedro OLIVEIRA

Fohl AAA
Claude FOHL

Mangini D AAA
Dino MANGINI

Friederich AAA
Frédéric FRIEDRICH

Grund AAA
Steve GRUND

Merges AAA
Serge MERGES

Rodseth 001577
Joyce RODSETH

no Portrait
Jens SCHILZ

Service “Plantations / Jardinage”

Hentges AAA
Luc HENTGES

Contremaître

T.  32 50 23 - 317

E.

Schroeder AAA
Gilles SCHROEDER

Soares-André AAA
Änder SOARES

Kraus M AAA
Marcel KRAUS

Lauer AAA
John LAUER

Pettinger-Jenny AAA
Jenny PETTINGER

Eisen Marc AAA
Marc EISEN

Hoffmann AAA
Tim HOFFMANN

Jessica Schroeder 003091
Jessica SCHROEDER

Bob Grethen 003077
Bob GRETHEN

Maintenance production eau potable / électricité

Chris Bauler 003095
Chris BAULER

Contremaître

T. 32 50 23 – 313

E.

Provost AAA
Serge PROVOST

Steven AAA
Steven LOPES

Maintenance machines / magasin

Schmit A AAA
Alex SCHMIT

Contremaître

Atelier communal

T. 325023 – 314

 

E.

Losch M AAA
Martin LOSCH

Magasinier

T. 32 50 23 - 315

E.

Ribeiro Rui AAA
Rui RIBEIRO

no Portrait
Antonio CANU

Conciergerie

Bâtiments scolaires et halls sportifs

Losch C AAA
Christian LOSCH

Ecoles Albert Elsen et Jean Majerus

T. 328042

 

E. 

Fantin P AAA
Paul FANTIN

Ecole Cécile Ries et hall omnisports “Krounebierg”

T. : 263267-200

 

E.

Felgen M AAA
Monique Felgen

Hall omnisports “rue des Prés”

T. 328999

 

E.  

Kerschen Y AAA
Yves KERSCHEN

Hall omnisports “rue des Prés”