Publié le 15 mars 2023

Miersch TV - Emissioun vum 15/03/2023

Miersch TV - Emissioun vum 15.03.2023.mp4 from Local Lux TV on Vimeo.

D'Enn vum Wanter an d'Enn vun der Fuesend feire mer an der Emissioun vum 15. Mäerz 2023

D' Léierpersonal an d'Kanner aus dem Precoce an aus der Spillschoul vu Miersch konnten no de Corona-Joren endlech erëm hire Fues-Ëmzuch organiséieren 

Fir Buergsonndeg hu mer eis dëst Joer Miesdref eraus gesicht. Eng grouss Buerg a grouss Konkurrenz mat Pëtten

Merci fir d'Kucken 


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR