Commune de Mersch

Mars. 17

Evènements

Porte ouverte: Kaartespill, Kaffi a Kuch

Date :

17.03.2020

Où :

Début de l'événement :

14:00

Org. Amiperas Lieu: Sall 13, rue Nic Welter (Miersch)