Publié le 31 décembre 2022

Miersch TV - Emissioun vum 31/12/2022

Um leschten Dag vum Joer kucke mer zeréck op all déi Reportagen, déi mer Iech am Joer 2022 gewisen hunn. An engem Zesummeschnëtt vu ronn 30 Minutten huele mer Iech mat op all Organisatiounen, Manifestatiounen an Evenementer, déi d'Gemeng Miersch am Joer 2022 ze bidden hat. An dir wësst : Zu Miersch ass ëmmer eng lass ! Dat wäert och 2023 esou bleiwen an do gesi mer eis hoffentlech op där enger oder anerer Manifestatioun. Miersch TV wënscht Iech Alles Guddes fir dat neit Joer, virun allem Gesondheet a Merci, dass dir eis Emissiounen ëmmer


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR