Commune de Mersch

Déc.. 10

Evènements

Porte ouverte: Kaartespill, Kaffi a Kuch

Date :

10.12.2019

Où :

Début de l'événement :

14:00

Sall 13, rue Nic Welter Amiperas Miersch