Commune de Mersch

Nov.. 12

Evènements

Porte ouverte: Kaartespill, Kaffi a Kuch

Date :

12.11.2019

Où :

Début de l'événement :

14:00

Sall 13, rue Nic Welter Amiperas Miersch