Straussfeier Maison relais Krounebierg

Photos: Christian Mohr


Soirée de bienvenue fir déi nei Bierger

Photos: Christian Mohr


Nationale Commémoratiounsdag

Photos: Claude Ries


Aweiung Spillplaz a Pétanquesterrain am Wangert

Photos : Christian Mohr


Aweiung Uelzechtbréck am Park

Photos : Nico Lucas


Assermentatioun Inspekteren Police Lëtzebuerg

Photos : Copyright Police Lëtzebuerg


Aweiung Gemeinschaftsgaart

Photos : Nico Lucas


Balloon Trophy 2018 – Emotiounen 2

Photos : Henri Krier


Balloon Trophy 2018 – Emotiounen

Photos : Gemeng Miersch / Oli Frisch


Balloon Trophy 2018 – Night Glow

Photos : Gemeng Miersch / Oli Frisch


Concert vun der Miltärmusek 29.06.2018

Photos : Gemeng Miersch


Virowend vu Nationalfeierdag (Cortège an Te Deum) I/II

Photos: SCHROEDER Charel & WAGNER Marc


Virowend vu Nationalfeierdag (Ried, Médaillen, Volléksfest) II/II

Photos: SCHROEDER Charel & WAGNER Marc


Informatiounsversammlung Quelleschutz

Photos: KRIER Henri


Straussfeier Energiezentral

Photos: LUCAS Nico


Visite vum Premier Minister Xavier Bettel an der Schräinerei Modulor

Photos: Gemeng Miersch