AMAL
Adresse: p.a. GRETHEN André
19, rue de Prettange
L-7396 HUNSDORF
Amicale 5 x Beringen
Adresse: 5, rue Wenzel
L-7593 BERINGEN
Site internet: http://www.5xberingen.lu
Amicale des Anges
Adresse: p.a. Mme BERARDI Laura
3a, Haaptstrooss
L-9457 LANDSCHEID
Amicale des Ponts et Chaussées du S.R
Adresse: p.a. M. SPANIER Carlo
29c, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Amicale Frënn vun der Arméi
Adresse: p.a. M. BRAUN Nico
26, Burgstraße
D-54669 BOLLENDORF
Amigos Desportistas Mersch
Adresse: p.a. SIMOES PASSOS José
108, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Amiperas Mersch
Adresse: p.a. M. MINY Romain
11, rue d’Udingen
L-7571 MERSCH
Amitie Mindelo Mersch
Adresse: M. ALVES ELIAS Daniel
22, rue de la Scierie
L-2528 LUXEMBOURG
Art à l’école, section Mersch
Adresse: p.a. Mme AHLBORN-GROSBUSCH Martine
32, rue de Beringen
L-7517 MERSCH
Téléphone: 326908 (Ahlborn-Grosbusch M.) / 328537 (Scheuern-Huppertz U.)
Site internet: http://www.artecole.lu
Association des parents d’élèves du LCD, bâtiment Mersch
Adresse: p.a. M KRIES Pascal
27, op der Hatzgriecht
L-7521 Mersch
Association naturiste “De Poufank”
Adresse: B.P. 1735
L-1017 LUXEMBOURG
Association régionale Campani Lussemburgo
Adresse: 31, rue Dicks
L-6944 NIEDERANVEN
Audi Frënn Lëtzebuerg
Adresse: p.a. Mme DIESCHOURG Pascale
44, rue du Palais
L-9265 DIEKIRCH
Autocrossclub Mierscherdall
Adresse: p.a. Mme HEFTRICH Vicky
25, rue du Moulin
L-9650 ESCH-SUR-SÛRE
BBC Black Star Mersch
Adresse: B.P. 76
L-7501 MERSCH
Site internet: http://www.blackstar-mersch.lu
Bernhardiner Club du Luxembourg asbl
Adresse: p.a. BISENIUS Marie-Denise
47, Duarrefstrooss
L-9943 HAUTBELLAIN
Biergerinitiativ “Dass de Bierger Meeschter bleiwt”
Adresse: p.a. M. KURT Carlo
9, rue M. Greisch
L-7792 BISSEN
C.I.O.F.F
Adresse: p.a. Mme KRAMER Suzanne
28a, Beschmontsbongert
L-7526 MERSCH
Cameroon Rural Support Asbl
Adresse: p.a. M. FOSAM Richard
3, rue d’Ettelbruck
L-7462 MOESDORF
Cercle avicole Mersch
Adresse: p.a. M. REUTER Jeannot
21, Ousterholz
L-6213 CONSDORF
Chorale Ste Cécile Mersch
Adresse: p.a. Mme POULLES-JUNCKER Liette
4, um Iecker
L-7562 MERSCH
Chorale Ste Cécile Moesdorf
Adresse: p.a. Mme WELFRING Yvette
51, rue d’Ettelbruck
L-7590 BERINGEN
Chorale Ste Cécile Rollingen
Adresse: p.a. Mme JUNGELS-JAKOBS Ginette
15, rue Jansmillen
L-7539 ROLLINGEN
Club des jeunes Rollingen
Adresse: p.a. M. BARTHEL Steve
24, rue Grand-Duc Jean
L-7727 COLMAR-BERG
Coin de terre Beringen
Adresse: p.a. Mme SCHILTZ Jacqueline
8, rue Hurkes
L-7591 BERINGEN
Coin de terre Mersch
Adresse: p.a. Mme EWERTZ Irène
90, rue d’Arlon
L-7513 MERSCH
Conseil paroissial Rollingen
Adresse: p.a. Mme HEINTZ-RIPPINGER Rosy
31, rue Ahlheck
L-7511 ROLLINGEN
Croix-Rouge Mersch
Adresse: p.a. M. BORMES Jos
16, rue de Pettingen
L-7554 BERINGEN
Dance Atmosphere Mersch
Adresse: p.a. M. SIMON Guy
26, val St. André
L-1128 LUXEMBOURG
Site internet: https://danceatmosphere.jimdo.com/
D’Jugend vu Biereng
Adresse: p.a. David MALHERBE
1a, rue du Village
L-7473 SCHOENFELS
Site internet: http://www.jvb.lu
DT Recken
Adresse: p.a. Mme DE VALENTIN-BOURG Jacqueline
9, rue des Romains
L-7563 MERSCH
Site internet: http://www.dt-recken.com
Duerfsiechter Miesdref-Pëtten-Essen
Adresse: p.a. Mme KERGER Lucienne
45a, rue Principale
L-9168 Mertzig
Site internet: http://duerfsieschter.lu/
Ecurie Motospeed Luxembourg Asbl
Adresse: 10, um Mierscherbierg
L-7526 MERSCH
En Daach iwwer dem Kapp asbl
Adresse: p.a. MAJERUS Sascha
Maison 154
L-9960 HOFFELT
Ennerwee asbl Mersch
Adresse: p.a. M. WENNER Mike
10, rue Kasselt
L-7452 LINTGEN
Entente des Sapeurs-Pompiers de la Commune de Mersch
Adresse: p.a. M. BARTHEL Claude
1, rue d’Ettelbruck
L-7462 MOESDORF
Entente des sociétés Schoenfels
Adresse: p.a. M. MULLER Philippe
3, rue St Willibrord
L-2729 LUXEMBOURG
FC Marisca Mersch
Adresse: B.P. 106
L-7502 MERSCH
Site internet: http://www.fcmarisca.lu
FC Perafita Luxembourg
Adresse: M. LEONARDO BESSA David
98, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Fëscherclub Miersch
Adresse: p.a. M. BETTENDROFFER Guy
2b, rue Hurkes
L-7591 BERINGEN
Fit Kanner Miersch
Adresse: B.P. 93 L-7501 Mersch
Téléphone: 325023-255
Site internet: http://www.fitkannermiersch.lu
Fraen a Mammen Miersch
Adresse: p.a. Mm ARENDT-GASPARD Eliane
29, rue de Colmar-Berg
L-7525 MERSCH
Fraen a Mammen Miesdref-Pëtten-Essen
Adresse: p.a. Mme SCHUMACHER-REDING Liliane
5, um Kisel
L-7463 PETTINGEN
Freizeitclub Miersch
Adresse: p.a. M. MAJERUS Sascha
Maison 154
L-9960 HOFFELT
Frënn vum Rollénger Bildchen
Adresse: p.a. M. HUET René
5, rue Alphonse Sinner
L-7546 ROLLINGEN
Fussballfrënn Miersch
Adresse: p.a. Mme HOEIJMAKERS Kirsten
8, rue Bouvart
7519 MERSCH
Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch
Adresse: B.P. 138
L-7502 MERSCH
Site internet: http://www.geschichtsfrenn-miersch.lu
Groupe folklorique “Vallée des 7 Châteaux”
Adresse: M. FELLER Tammy
8, ale Wee
L-7465 NOMMERN
Site internet: http://www.folklor-mersch.lu/s/index.php
Grupo Folklorico as Lavradeiras do Minho
Adresse: p.a. M. DE JESUS José
28b, rue principale
L-7595 RECKANGE
HB75 Mersch
Adresse: B.P. 75
L-7501 MERSCH
Site internet: http://www.hbmersch.com/
Holy Moly Team Luxembourg
Adresse: p.a. OSIO Mike
29, rue Mies
L-7557 MERSCH
Site internet: http://www.holymoly.lu
Holzhackerfrënn Lëtzebuerg
Adresse: p.a. M. HERMES Marc
3, rue Irbicht
L-7590 BERINGEN
Horizons Européens
Adresse: p.a. Mme PAPADOPOULOU-IANEVA Kaliroy
33, rue Belle-Vue
L-7516 ROLLINGEN
Jeunes Mamans
Adresse: p.a. Mme HAMES Sylvie
3, rue Camille Kleber
L-7597 RECKANGE
Jeunesse démocratique et libérale luxembourgeoise
Adresse: p.a. M. LUCIUS Georges
7, rue Dr J-P Ecker
L-7790 BISSEN
Judo@Miersch
Adresse: p.a. MARTIN Nina
7, op der Kopp
L-7421 CRUCHTEN
info@judoatmiersch.eu
Site internet: http://www.facebook.com/JudoatMiersch
Jugend Moesdorf-Pettingen-Essingen
Adresse:
Jugendhaus Miersch asbl
Adresse: 2, rue Jean Majerus
L-7555 MERSCH
Site internet: http://www.jhmersch.lu
KC Amicale Mierscherdall
Adresse: p.a. M. FELTUS Aly
12a, rue de Diekirch
L-9381 MOESTROFF
Keleclub Havanna Rollingen
Adresse: p.a. . BARTHEL Nico
25, rue Belle-Vue
L-7516 ROLLINGEN
Kiwanis Club Uelzechtdall
Adresse: siège social: Restaurant A Guddesch
1, am Kaesch
L-7593 Beringen
contact@kiwanis-uelzechtdall.lu
Site internet: http://www.kiwanis-uelzechtdall.lu
Kleederstuff asbl
Adresse: p.a. Arnold Teusch
12, rue Emmanuel Servais
L-7565 Mersch
Kürbisfrënn asbl
Adresse: p.a. Mme VAN BEEST-SCHAUL Simone
B.P. 96
L-7501 MERSCH
Site internet: http://www.kuerbis.lu
LASEP Mersch
Adresse: p.a. Mme MULLER-MALHERBE Francine
20, impasse Aloyse Kayser
L-7541 MERSCH
Site internet: http://www.lasep.lu
LCGB section Mersch
Adresse: p.a. M. LUTGEN Roger
34, rue de Buschdorf
L-7417 BROUCH
L’ECLA asbl Mersch
Adresse: p.a. Mme NICOLAY Joëlle
18, rue Nic Welter
L-7570 MERSCH
Les Amis du Château de Schoenfels
Adresse: p.a. M. PIROUX Jacques
22, rue du Village
L-7473 SCHOENFELS
Les Loutres Mersch
Adresse: B.P. 31
L-7501 MERSCH
Site internet: http://www.scouts-loutres.lu
Lëtzebuerger Kanarien-, Exoten-, a Papagaienfrënn
Adresse: p.a. M. ACKERMANN Jean-Marie
18, rue Duchscher
L-5217 SANDWEILER
Lëtzebuerger Schoofzuuchtverband
Adresse: p.a. Mme LANG Mara
9, rue de Greisch
L-7480 TUNTANGE
LPPD section Mersch
Adresse: p.a. Mme FALTZ-HANSEN Alice
30, rue Servais
L-7565 MERSCH
Luxpoker
Adresse: p.a. M. HEUSBOURG Daniel
113, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Melting Pot
Adresse: 3, um Iecker
L-7562 MERSCH
Miau & Co
Adresse: p.a. Mme BRAUN Alexandra
10, place de l’Eglise
L-7533 MERSCH
Mierscher Guiden a Scouten
Adresse: p.a. Mme RECKINGER Celia
8, rue de l’Eglise
L-7421 CRUCHTEN
Site internet: http://miersch.lgs.lu
Mierscher Klatzefrënn Asbl
Adresse: p.a. M. Lamesch Patrick
75-79, rue Nic Welter
L-7570 MERSCH
Mierscher Laf asbl
Adresse: p.a. M. BRANDENBURGER Jo
18, rue du Knapp
L-7462 MOESDORF
Site internet: http://www.mierscherlaf.lu
Mierscher Lieshaus asbl
Adresse: 55, rue G-D Charlotte
L-7520 MERSCH
Site internet: http://mierscher-lieshaus.lu
Mierscher Musek
Adresse: p.a. Mme DE VALENTIN-BOURG Jacqueline
9, rue des Romains
L-7563 MERSCH
Site internet: http://www.mierscher-musek.com
Modellfligerklub Miersch
Adresse: p.a. M. BESCH Germain
13, rue du Bois
L-7354 HELMDANGE
Site internet: http://www.modellfligerklub.eu
Moto-Club Marisca
Adresse: p.a. M. Beringer Arnold
41, rue G-D Charlotte
L-7520 MERSCH
Mouvement Ecologique Mersch et Environs
Adresse: p.a. Mme MAAS Pierrette
13, rue Hurkes
L-7591 BERINGEN
Murphy’s Friends
Adresse: p.a. M. Neyens René
70, rue d’Arlon
L-7513 MERSCH
MX-5 Club Luxembourg
Adresse: p.a. BACK Marc
2, am Bungert
L-9903 TROISVIERGES
Niokobok Asbl
Adresse: p.a. Mme GIELEN Danielle
1, rue du Knapp
L-7462 MOESDORF
OGBL Mersch
Adresse: p.a. M. FETTES Guy
3, rue du Coin
L-7597 RECKANGE
PBC Inter Eight Beringen
Adresse: p.a. M. LUNKES Eck
3, rue des Acacias
L-7562 MERSCH
Photoclub Caméra 77 Mersch
Adresse: p.a. M. SCHROEDER Charel
4, rue Paul Eyschen
L-7317 STEINSEL
Pluspoint Music asbl
Adresse: p.a. DOSTERT Henri
7, rue Belle-Vue
L-7516 ROLLINGEN
Politiker Check asbl
Adresse: p.a. MAJERUS Sascha
Maison 154
L-9960 HOFFELT
Pulse of Europe – Luxembourg
Adresse: p.a. M: BERREND Christian
187a, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Recherche et action pour le développement social
Adresse: p.a. Mme BALLERINA Nina
20, rue du Village
L-7473 SCHOENFELS
Salsa Libre Asbl
Adresse: p.a. Mme DOS SANTOS ALVES Marlène
17, rue de la Laiterie
L-7783 BISSEN
Sapeurs-Pompiers Mersch
Adresse: Centre d’Intervention Mersch
4, rue de Gosseldange
L-7536 MERSCH
Site internet: http://www.pompiers-mersch.org
Aal Lanzen Miesdref-Pëtten-Essen
Adresse: p.a. M. MARQUES Daniel
43, rue de Septfontaines
L-7595 RECKANGE
Sapeurs-Pompiers Rollingen
Adresse: p.a. M. BARTHEL Claude
1, rue d’Ettelbruck
L-7462 MOESDORF
Site internet: http://www.pompjeeen-rolleng.net
Sapeurs-Pompiers Schoenfels
Adresse: p.a. M. SCHEUER Marcel
10, place de l’Eglise
L-7533 MERSCH
Schëndelser Kueben
Adresse: p.a. M. PIROUX Jacques
22, rue du Village
L-7473 SCHOENFELS
SOS enfants en détresse
Adresse: p.a. Mme PALAZZARI-AZZERI Sylvia
25, rue Hurkes
L-7591 BERINGEN
Soundnavigation asbl
Adresse: p.a. M. SORENSEN Yannick
56a, rue Principale
L-7595 RECKANGE
Sportsfrënn LcD
Adresse: p.a. M. REILAND Michel
3, Lohrbierg
L-7545 MERSCH
Spuerveräin “De leschten Euro”
Adresse: p.a. Mme FETTES Corinne
107, rue de Warken
L-9088 ETTELBRUCK
Spuerveräin “Eran bei déi aner”
Adresse: 9, rue de la Chapelle
L-7522 MERSCH
Spur 1 Frënn Lëtzebuerg
Adresse: p.a. HENGESCH Marc
12, rue Général Patton
L-8343 OLM
Prendre contact
Stock-Cars Team Flying Devils Mersch
Adresse: p.a. M. DINIS Paulo
16, rue de Glabach
L-7462 MOESDORF
Stud Book luxembourgeois du Cheval de Sang
Adresse: p.a. M. KASS Willy
73, rue de Luxembourg
L-7540 ROLLINGEN
Supporterclub du HB Mersch
Adresse: 6, rue de l’Eglise
L-7446 LINTGEN
Supporterclub FC Marisca Mersch
Adresse: p.a. M. HOFFMANN Alain
4, um ale Wee
L-7516 ROLLINGEN
Syndicat d’Initiative Mersch
Adresse: B.P. 35
L-7501 MERSCH
Tennis Club Miersch
Adresse: B.P. 70
L-7501 MERSCH
Theaterfrënn Pëtten
Adresse: p.a. Mme JAUERSCH Beatrice
69, Beschmontsbongert
L-7526 MERSCH
theaterfrennpetten@gmail.com
Trompes de la Vallée des Sept Châteaux
Adresse: p.a. M. BERNA Marc
37, rue Mère Teresa
L-7538 MERSCH
Union Commerciale et Artisanale Mersch
Adresse: B.P. 134
L-7502 MERSCH
Site internet: http://www.ucamersch.lu
Union des Pilotes Luxembourg a.s.b.l
Adresse: p.a. Mme MEYLENDER Sylvie
33, rue Jean Mercatoris
L-7237 HELMSANGE
Vintage Motor Cycle Club Luxembourg
Objet: auto-moto
Adresse: p.a. M. SPEICHER Emile
35, rue de Prettange
L-7396 HUNSDORF
VOLO Mersch
Adresse: p.a. M. QUINTUS Jean
13, op der Weschheck
L-7597 RECKANGE
Weekräizer Grupp Miersch
Adresse: p.a. M. KRIER Henri
29, rue Wenzel
L-7593 BERINGEN
Zen Luxembourgish Kyudo Renmei asbl
Adresse: p.a. M. SCHROEDER Ralph
11, rue Irbicht
L-7590 BERINGEN
Spuerveräin “Een Euro fir schlecht Zäiten”
Adresse: Henir Schuller
B.P. 132
L-7502 MERSCH
X3M Triathlon Mersch asbl
Adresse: p.a. M. DUHAUTPAS Pascal
B.P. 11
L-7501 MERSCH
Site internet: http://www.x3m.lu