Kaarte spillen, gemittlëche Mëtten
Date: 28-02-2017
Horaires: 14h00 - 18h00
Localité: Sall 13, rue Nik. Welter - Miersch
Organisateur: Amiperas Miersch

macommune.lu
© Administration Communale de Mersch