Actualité
13/02/17 – 

 
09/01/17 – 

La commune de Mersch se propose d’engager des étudiants (m/f) pendant les vacances d'été 2017.

>> Formulaire de demande <<06/08/15 – 
TRANSFAIR-MINKA asbl erklärt Miersch fir d'Joer 2015 zu enger Fairtrade Gemengmacommune.lu

Liens

Mersch App

De Mierscher Schoulbuet 2016-2017

De Mierscher Gemengebuet

© Administration Communale de Mersch